Výpočet růstového symbolu

Růstový symbol si vypočtete tak, že sečtete den a měsíc vašich narozenin a přičtete příslušný rok, v tomto případě rok 2013. Pokud je váš konečný součet 21 nebo nižší dál nesčítejte. Číslo, které vám vyšlo, vyhledejte níže v přehledu symbolů. Přeji příjemné počteníčko a obohacující nastávající rok!

Příklad:

21 (den narození)

+ 12 (měsíc narození)

33

Rok:    +  2013

2046 = 2 + 0 + 4 + 6 = 12 (12 Viselec)

Popis jednotlivých symbolů růstu:

0 BLÁZEN a 1 MÁG

0 Blázen a 1 Mág jsou univerzálními principy, kterých může lidstvo využívat jako nových stálých vzorů: Blázen je symbolem Ducha svatého a Mág symbolizuje umění komunikace.

2 VELEKNĚŽKA

 

Velekněžka se v životě objevuje většinou jenom jednou, velice zřídka dvakrát; naznačuje období nezávislosti, neochotu býti jakkoli svazován, nebo omezován; potřeba samostatnosti; okamžité vycouvání ze situací, které vám budou připadat disharmonické; je to znamení tvořivosti. Archetyp: Panna.

3 CÍSAŘOVNA

Rok, ve kterém se snažíme určit své citové potřeby a přání; pro většinu žen to může být rok, ve kterém budou řešit otázku mateřství;  jak pro muže, tak pro ženy je to nejvhodnější rok pro vyřešení vztahů matkou a vztahu k ženským autoritám vůbec. Archetyp Marka: ženský princip v nás.

4 CÍSAŘ

V Tarotu je Císař spolu s kartou Vůz, hlavním symbolem, který ohlašuje změny a nové začátky. V tomto roce je vhodné vyřešit si svůj vztah k otcovství, vztah k otci a mužským autoritám. Archetyp: Otec.

5 VELEKNĚZ

V tomto roce budeme lekce udělovat, ale i přijímat. Je to rok studia objevování nových věcí, můžete potkat svého učitele, mistra. Tento rok vás také může prozkoušet, zdali jste se opravdu zbavili sebedestruktivních vzorců chování a myšlení. Archetyp: představuje archetypální autoritu, jejíž moc zastiňuje moc otce a císaře.

6 ZAMILOVANÍ

V tomto roce vás čekají významná rozhodnutí, která se týkají oblasti vztahů, nejen partnerských.

Archetyp: bůžek Erós s lukem a šípem, věčné životní téma trojúhelníkových vztahů.

7 VŮZ

Cokoli jste během roku Císaře uvedli do pohybu, začíná nabírat během roku ve znamení Vozu na oprátkách; snaha uskutečnit významnou změnu. Archetyp: Mladý král.

8 SPRAVEDLNOST

Nejvhodnější rok pro dořešení všech záležitostí týkající se financí, ale také zdraví.

Archetyp: symbol spravedlnosti je žena s váhou v ruce.

9 POUSTEVNÍK

Nejideálnější rok pro vyřešení všech nedořešených záležitostí z minulosti symbol překročení hranic; samota. Archetyp: starý moudrý muž.

10 KOLO ŠTĚSTÍ

Ať jste v roce Císaře nebo Vozu začali cokoli, v tomto roce vás čeká sklizeň a úroda jako výsledek vašich činů; je to rok významných průlomů, seberealizace a hluboké odhodlání nasměrovat svůj život šťastnějším a pozitivnějším směrem. Archetyp: Síla, která buď dává, nebo bere a nad kterou my nemáme vládu.

11 SÍLA

Navrátí se k nám schopnost znovu prožívat údiv, posvátnou úctu, vášeň, vitalitu a vzrušení projevy tvůrčích a i fyzických sil; podaří se vám zkrotit své vnitřní šelmy, vyvine se silná důvěra v sama sebe, silná víra. Archetyp: Žena krotící lva.

12 VISELEC

Tento rok proběhne ve znamení našeho odhodlání zbavit se všech vzorců, do kterých upadáme při svém chování a myšlení; přijímat vše, tak jak přichází, touha nahlédnout na situace z jiného úhlu pohledu; vyrovnání komických dluhů. Archetyp: Muž visící hlavou dolů.

13 SMRT, ZNOVUZROZENÍ

Rok, ve kterém je nejméně pravděpodobná vaše fyzická smrt; smrt zde znamená popření ega a úplná vnitřní proměna s tím spojená. Archetyp: Postava s kosou.

14 UMĚNÍ, UMÍRNĚNOST

Rok s vysokou hladinou tvůrčí energie; rok přizpůsobování, přijímání a stability; touha po rovnováze, kráse a harmonii. Archetyp: Anděl přelévající tekutiny z jedné nádoby do druhé.

15 ĎÁBEL

V tomto roce můžeme prožít silný vztah založený na fyzické vášni; objevování své vlastní smyslnosti a sexuality; nahlížet na věci i sebe s humorem plným moudrosti. Archetyp: Padlý anděl, Satan.

16 VĚŽ

Rok, ve kterém přebudováváme celý svůj vnitřní svět, všechny staré formy budou zbořeny.

Archetyp: Zboření vysoké věže.

17 HVĚZDA

Rok zvýšené sebejistoty, vědomí vlastní hodnoty a sebeúcty; Hvězda symbolizuje člověka toho, kým protéká vesmírná i zemská energie. Archetyp: Nahá žena vlévající vodu ze dvou džberů do potoka a na zem.

18 MĚSÍC

Rok ve jménu odhodlání, kdy budeme chtít využít obtížných situací k tomu, abychom v nich našli poselství; v tomto roce budeme neustále stát před volbou mezi dvěma východisky, dvěma příležitostmi; rok rozpoznání iluzí. Archetyp: Slunce dvou tváří.

19 SLUNCE

Rok nejvhodnější ke spolupráci, případně k tomu, abychom začali pracovat na projektech, které spolupráci vyžadují; v tomto roce pocítíme potřebu sounáležitosti, přátelství. Archetyp: Zářící slunce.

20 AEON, POSLEDNÍ SOUD

Ideální rok k tomu, aby se sloučila práce na kariéře s péčí o rodinu touha překonat sklony k sebeodsuzováním, které projektujeme na ostatní; naučíme se přijímat odsudky jiných nově a jinak než doposud. ARCHETYP: Archanděl Michael svolávající trubkou duše spravedlivých zemřelých.

21 VESMÍR, SVĚT

Vesmír a Poustevník jsou v tarotu hlavními symboly pro přechod do nového světa; v tomto roce bude překonán významný vnitřní blok nebo překážka; je to rok nových začátků, které se otevírají jako důsledek velkých změn, konců, dořešených záležitostí; rozvine se smysl pro společenství a službu druhým; rozšíření vědomí; silná touha cestovat; objevovat, zakoušet něco nového. Archetyp: Andogrynní osoba, která na svém těle sjednocuje ženský a mužský princip.

Zdroj: http://navrat-k-dusi.webnode.cz/

Růstový symbol je symbol, nebo artefakt obrazně znázorněný tarotovou kartou, která vás bude ovlivňovat v roce, který začíná jinak než běžný rok. Začíná dnem vašich narozenin. To znamená, že váš růstový symbol pro rok 2013 začíná dnem vašich narozenin v tomto roce, zatím platí růstový symbol minulý.

Sdílet tuto pravdu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Share on whatsapp
Share on print

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama